تنظیم ارتفاع و خلاصی پدال

تنظیم ارتفاع و خلاصی پدال

  • تاریخ ارسال: 1400/07/16
  • تعداد نمایش: 111
  • گروه:

تنظیم ارتفاع پدال

در ادامه به بیان یکی از روشهای تنظیم ارتفاع پدال ترمز و محدودة خلاصی آن می‌پردازیم. سوئیچ تنظیم محل پدال ترمز را جدا کرده و به قدری باز کنید تا دیگر تماسی با اهرم پدال ترمز نداشته باشد ( شکل 7-4 ، A و B ).

کف‌پوش ماشین و لایة عایق را بلندکنید تا به طور کامل به کف ماشین  دسترسی داشته باشید ( شکل 8-4 C ). ارتفاع پدال را از قسمت مرکز  متمایل به راست لنت ترمز تا کف ماشین بدون کف‌پوش ( شکل 8-4) اندازه بگیرید.

در مورد این هوندا، این ارتفاع باید حدود 179 میلیمتر یا  ¹/₆ 7 اینچ باشد. در صورت لزوم برای تنظیم ارتفاع پدال، مهره‌ها را شل کنید و میلة رابط را بچرخانید تا به اندازة مناسب برسید ( شکل 9-4).

زمانی که به ارتفاع مطلوب رسیدید، میلة رابط را ثابت نگه دارید و مهره‌ها را 15 Nm ( 11 ft. lb.)  سفت کنید. سوئیچ تنظیم محل پدال ترمز را به گونه‌ای   قرار دهید که پیستون آن روی اهرم پدال قرار گرفته و کاملاً به سوئیچ فشرده شود ( شکل 10-4)

. سوئیچ را به قدری باز کنید ( در جهت عکس بچرخانید ) تا سرپیچ سوئیچ  با صفحة نصب آن 0.3 میلیمیتر ( 0.01 اینچ) فاصله  داشته باشد. سوئیچ را به سیمهای برق آن وصل کنید. از یک دستیار بخواهید وقتی پدال ترمز را فشار داده و رها می‌کنید، چراغهای ترمز را کنترل کند.

 

تنظیم خلاصی پدال

خلاصی پدال را هم در همان ماشین هوندا به عنوان مثال ، به روش زیر کنترل و تنظیم کنید. موتور ماشین باید خاموش باشد. ترمز را با دست فشار دهید و در عین حال فاصله‌ای را که پدال ترمز قبل از آنکه احساس مقاومت کنیم، حرکت می‌کند، اندازه بگیرید. این اندازه روی پدال پایی  کردن مهره‌های روی سوئیچ پدال ترمز و چرخاندن سوئیچ در جهت مناسب اصلاح کنید. فراموش نکنید که بعد از تنظیم میزان خلاصی، مهره را سفت کنید و بعد از سفت کردن مهره دوباره مقدار خلاصی را کنترل کنید. اگر  در محل اتصال پدال ترمز  سوئیچ چراغ ترمز مکانیکی وجود دارد، عملکرد این سوئیچ را هم کنترل کنید و در صورت لزوم پس از تنظیم مقدار خلاصی ، آن را هم تنظیم کنید.

 

 

منبع:

 Todays_Technician_Automotive_Brake_Systems

_Shop_Manual_by_Ken_Pickerill

نظرات

حاصل جمع : Captcha